Proiecte de Cercetare


 

 

Sistem complex computerizat  pentru verificarea, diagnoza şi testarea
finală a echipamentelor pneumatice de frână ale vehiculelor feroviare,
pentru creşterea siguranţei şi securităţii în transportul pe calea ferată

 

Contract:                             CEEX  X1C02 / 03.10.2005
Acronimul proiectului:       SSCVDVFTCF
Autoritatea Contractantă:

                                           Program AMTRANS - Societatea pentru cercetare, proiectare şi  
                                                                               producţie de echipamente şi instalaţii de
                                                                              automatizare S.C. IPA S.A.

Contractor:  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB)

                                          Adresa: Str. Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Bucuresti

Director de proiect:Prof. dr. ing. Ioan SEBEŞAN
                                          E_mail: sebesan_ceex@yahoo.com

Perioada de derulare a proiectului: 03.10.2005 - 31.05.2008

Programul:CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect:      Modul I - PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului:             P-CD

Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator de Proiect: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Partener 2: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti;
Partener 3: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucureşti
Partener 4: S.C. Atelierele Griviţa S.A.


Arii tematice:
Transport de suprafaţă
-
Siguranţa şi securitatea în transport
Sisteme înglobate, de calcul şi control
Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii
- Sisteme de transport şi vehicule inteligente; transport sigur, confortabil şi eficient al persoanelor şi bunurilor

Platforma tehnologică:                                             
ERRAC (Consiliul Consultativ pentru Cercetare in Domeniul Feroviar)

Obiectivul general:

Proiectul îşi propune valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei existente într-o unitate de învăţământ tehnic superior (U.P.B.), într-un institut naţional (INCDIE) şi într-un institut al Academiei Române (IMS) în domeniile proiectării şi funcţionării echipamentelor pneumatice de frână, a achiziţiei de date şi în domeniul automatizării şi conducerii prin calculator a proceselor de verificare şi diagnoză, în scopul realizării unui echipament complex automatizat de probare, diagnoză şi testare finală a unor componente de maximă importanţă pentru siguranţa vehiculelor de cale ferată, ale cărui performanţe să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă ale administraţiilor feroviare europene şi ale U.I.C.

Modul de finalizare al proiectului:
Realizare prototip şi omologarea acestuia.

Schema de realizare a proiectului / Calendarul de timp:
2005 - Etapa I/ Studiu tehnicPerioada: 03.10.2005 – 30.11.2005
2006 -
Etapa II/ Elaborare model functional, Perioada: 01.12.2005 – 30.09.2006
2007 - Etapa III/ Elaborare prototipPerioada: 01.10.2006 – 30.09.2007
2008 - Etapa IV/ Validare sistem, Perioada: 01.10.2007 – 31.05.2008

Potenţiali utilizatori:
- producători de echipamente pneumatice de frână pentru vehicule feroviare;
- intreprinderi constructoare şi reparatoare de material rulant de cale ferată;
- unităţi de exploatare feroviară autorizate pentru intervenţii şi reparaţii la echipamentele pneumatice de frână.

Impactul tehnic, economic şi social:
Obiectivul direct al temei este creşterea siguranţei circulaţiei în transportul feroviar prin scăderea incidenţei nonconformităţilor în funcţionarea echipamentelor pneumatice de frână datorită sistemului performant de verificare a acestora înaintea montării pe vehiculele de cale ferată. Acest obiectiv va avea de asemenea urmări benefice asupra cheltuielilor generale din transportul feroviar inclusiv prin asigurarea unei mai bune regularităţi în circulaţia trenurilor. Un alt efect indirect foarte important este şi reducerea imobilizărilor materialului rulant de cale ferată şi a cheltuielilor implicit generate de reparaţia osiilor montate prin reducerea importantă a frecvenţei apariţiei locurilor plane şi a brocurilor de pe suprafaţa de rulare a roţilor, defecte grave ale aparatului de rulare datorate funcţionării incorecte a echipamentelor pneumatice de frână. Aceste aspecte vor conduce în ansamblu la o mai mare încredere a populaţiei şi a agenţilor economici în calitatea serviciilor asigurate de sistemul de transport feroviar, care este recunoscut ca fiind mai economic şi ca având un impact mai redus asupra mediului în comparaţie cu transportul rutier.
Utilizarea acestui sistem computerizat de verificare, diagnoză şi testare finală a echipamentelor pneumatice de frână nu prezintă agresivitate faţă de mediu, nu are caracter nociv sau poluant. De altfel, prin condiţiile de mediu specifice funcţionării echipamentelor sistemului proiectat se realizează implicit şi o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă a operatorilor.
Pe plan naţional, prin înaltul grad de automatizare şi prin sistemul performat şi obiectiv de diagnoză şi monitorizare a parametrilor esenţiali, acest sistem reprezintă o noutate modernă şi de nivel european introdusă în fabricaţie. Se creează astfel condiţiile ideale pentru cooptarea în cadrul proiectului a absolvenţilor de învăţământ superior şi a studenţilor din anii terminali. Prin performanţele şi acurateţea măsurătorilor realizabile, sistemul este util şi în cercetare în scopul îmbunătăţirii performanţelor echipamentelor de frână ale vehiculelor feroviare şi a dezvoltării de sisteme de frânare comandate prin calculator.

În condiţiile iminentei globalizări a pieţelor, unităţile de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare participante şi beneficiarul lucrării vor face un pas înainte spre alinierea cercetării, a produselor, tehnologiilor şi a condiţiilor de calitate la cerinţele şi exigenţele UE. Activităţile incluse în cadrul proiectului contribuie la formarea unui parteneriat multidisciplinar, de lungă durată şi eficient într-un domeniu de vârf, prioritar pentru cercetarea europeană, valorificând la un înalt nivel capacitatea de cercetare românească din domeniul vizat.